შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ელ-ჯი” გახდა  ISO 9001:2008-ს მფლობელი.